Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

UU Vejleder

UU-vejledning

Stilling Skole

 

Jørgen Danielsen

Mobil: 21 83 49 27

joergen.danielsen@skanderborg.dk

 

jørgen

 

Uddannelsesvejleder i 7.-9. klasse

 

Uddannelsesvejlederen var tidligere ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning, som pr. 1. august 2019 overgår til KUI (den kommunale ungeindsats) i Skanderborg kommune. Der arbejdes på nyt logo, ny hjemmeside m.m. Indtil videre henviser vi til den tidligere hjemmeside www.uu-os.dk

 

Formålet med uddannelsesvejledningen

 

I grundskolen er uddannelsesvejlederens opgave at orientere om uddannelsesmuligheder for eleverne efter 9./evt. 10. kl. Gennem nedenstående vejledningsaktiviteter skabes mulighed for, at eleverne kan reflektere over egne muligheder og begrænsninger for at kvalificere valget af ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejlederens opgave er desuden at bidrage til en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, til 10. kl. eller anden aktivitet.

 

Uddannelsesvejledningen gennemføres fra 7. til 10. klasse i samarbejde med skolen, eleven og forældrene.

 

Alle elever modtager kollektiv vejledning. Den kollektive vejledning bidrager til, at den enkelte elev selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

 

Det forventes, at hovedparten af eleverne sammen med deres forældre selvstændigt søger information om uddannelsessystemet på blandt andet www.ug.dk og vejledning blandt andet gennem eVejledning på www.ug.dk/evejledning.dk.

 

Elever, der vurderes endnu ikke at være uddannelsesparate, vil modtage en individuel og målrettet vejledningsindsats. Indsatsen aftales i samarbejde mellem skolen og uddannelsesvejlederen, så eleven forhåbentlig er uddannelsesparat ved afslutningen af 9./10. kl. 

 

7. skoleår

Det overordnede formål med aktiviteterne i 7. kl. er at spore ind på mulige uddannelsesveje efter grundskolen og de valg, som skal træffes fremover.

Uddannelsesmesse

Elever og forældre inviteres til uddannelsesmesse på Skanderborg Fælled den 13. november 2019. Invitation kommer via Intra/Aula inden efterårsferien.

 

Kollektiv vejledning

Eleverne introduceres i foråret til uddannelsessystemet, ug.dk og til eVejledning gennem forskelligartede aktiviteter i klassen.

I forlængelse af den kollektive vejledning følger:

 

Virksomhedsbesøg på lokale virksomheder

Uddannelsesvejleder laver en plan for virksomhedsbesøg i lokalområdet, hvor klassen sammen med en lærer deltager.

Besøgene vil være i maj/juni 2019. Det forventes, at klassen sammen med deltagende lærer både forbereder og efterbehandler besøget som en Uddannelse og Job-aktivitet.

 

Praktik

Interesserede elever kan komme i praktik, hvis de selv finder et praktiksted og aftaler det med skolen. Vejleder skal udarbejde praktikpapirer, så eleverne er dækket forsikringsmæssigt.

 

 

8. skoleår

Uddannelsesaften

Arrangementet er for elever og forældre og afholdes på lokale ungdomsuddannelser.

Deltagelse er obligatorisk – med omlagt skoletid. Vær opmærksom på tidspunktet for elever på Stilling Skole: Mandag 23/9-19 kl. 19.15-21.15 på SCU(Skanderborg Odder Center for Uddannelse).

På uddannelsesaftenen informerer uddannelsesvejledere om uddannelsessystemet, uddannelsesparathed, uddannelsesplan, studievalgsportfolio og obligatorisk introduktionskursus.

 

Derefter afvikles caférunder, hvor rollemodeller fra ungdomsuddannelserne fortæller om deres uddannelser. Deltagerne møder her rollemodeller fra både erhvervsmæssige – EUD, EUX - og gymnasiale uddannelser. Det er tilfældigt, hvilke rollemodeller elever og forældre vil møde i caferunderne, da tanken er at holde fast i elevernes nysgerrighed og åbenhed med fokus på at undersøge mulighederne bredt.

 

Information om aftenens program sker via Intra i løbet af august.

 

Uddannelsesparathed

I 8. kl. begynder processen vedr. uddannelsesparathed – UPV, hvor eleverne skal have den første UPV 15. januar. Eleverne skal inden 1. december tilkendegive til skolen, hvilken/hvilke uddannelsesretning(er) de pt. overvejer. Det skal præciseres, at det er en foreløbig tilkendegivelse, og at eleverne ikke skal foretage et uddannelsesvalg i 8. kl.

 

UPV foretages ud fra elevens sociale og personlige kompetencer, samt det faglige niveau, hvor kravene er:

Erhvervsuddannelser (EUD/EUX): karaktergennemsnit på min. 4 (adgangskrav efter 9. kl. er 02 i hhv. dansk og matematik, men parathed i 8. kl. kræver 4)

2-årigt HF: karaktergennemsnit på min. 4

3-årige gymnasiale udd. – HHX, HTX, STX: karaktergennemsnit på min. 5

 

I særlige tilfælde kan meget gode praksisfaglige kompetencer indgå i vurderingen af de sociale og/eller personlige kompetencer.

 

Det er i første omgang lærernes vurdering, som er udgangspunkt for parathedsvurderingen. Lærerne informerer om den enkelte elevs UPV til skole-/hjemsamtale.

Uddannelsesvejlederen har en individuel samtale med eleven og aftaler herefter - sammen med skolen - relevante tiltag for eleven. Forældrene informeres skriftligt af uddannelsesvejleder om UPV og inddrages i arbejdet.

 

Processen er løbende, men der skal foretages en revurdering senest den 25. juni. Forældre informeres, hvis der sker ændringer ift. UPV.

 

Kollektiv vejledning

Eleverne introduceres i efteråret til uddannelsessystemet, uddannelsesparathed, studievalgsportfolio og valg af introduktionskursus gennem forskelligartede aktiviteter for årgangen.

Alle elever deltager i to introduktionskurser. For elever på Stilling Skole i uge 11 med deadline for tilmelding den 2/12.

Introduktionskurserne evalueres med eleverne i foråret, og arbejdet med uddannelsesplan samt studievalgsportfolio igangsættes.

 

Uddannelsesmesse

Uddannelsesmessen finder sted på Skanderborg Fælled den 13. november kl. 19 – 21.

I forbindelse med messen kåres vinderne af SKILLS-opgave, som alle 8. klasser er blevet tilbudt at deltage i. Der kåres en vinder i hhv. Odder og Skanderborg, der belønnes med en fælles klasseoplevelse.

 

Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever)

Skole og uddannelsesvejleder samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis, med det formål at gøre eleverne uddannelsesparate. Her kan indgå en særlig faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker m.m.

Vurderingen af paratheden foregår i en løbende proces i samarbejde med forældre, skole og uddannelsesvejleder.

 

 

9. skoleår

Kollektiv vejledning

Arbejdet fra 8. kl. med tanker om valg af ungdomsuddannelse fortsættes.

Eleverne får vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, www.optagelse.dk og processen frem til ungdomsuddannelse. 

 

Brobygning

Brobygning på ungdomsuddannelser i efteråret er et godt forløb for en afklaring, inden valget efter 9. kl. skal foretages, og alle elever kan tilmelde sig ved henvendelse til uddannelsesvejlederen.

Brobygningsforløbene på hhv. 2 og 3 dage ligger i uge 43 og/eller uge 44. Deadline for tilmelding er den 4/9.

 

Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever)

Skole og uddannelsesvejleder samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis, med det formål at gøre eleverne uddannelsesparate til enten erhvervs-, 3-årig eller 2-år gymnasial uddannelse. Her kan indgå en særlig faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker m.m.

 

Uddannelsesmesse på Skanderborg Fælled den 13. november kl. 19 -21

 

Uddannelsesvalg efter 9. kl.

Inden den 1. december skal eleverne tilkendegive deres valg af ungdomsuddannelse, 10. kl. eller anden aktivitet for kommende skoleår.  Skolen skal desuden indtaste standpunktskarakterer, som overføres til den modtagende uddannelsesinstitution efter 9. kl. Eleverne får UPV den 15. januar til deres uddannelsesvalg. Denne parathedsvurdering baserer sig på deres sociale, personlige og faglige forudsætninger for at påbegynde den ønskede ungdomsuddannelse. De faglige krav er:

 

Erhvervsuddannelser (EUD/EUX): karaktergennemsnit på min. 02 i dansk og matematik

2-årigt HF: karaktergennemsnit på min. 4

3-årige gymnasiale udd. – HHX, HTX, STX: karaktergennemsnit på min. 5

 

I særlige tilfælde kan meget gode praksisfaglige kompetencer indgå i vurderingen af de sociale og/eller personlige kompetencer

 

Efter at eleverne har ansøgt på optagelse.dk pr. 1/3, skal de fortsat bekræfte deres UPV den 1/6.

For at blive direkte optaget på ungdomsuddannelsen skal det faglige niveau også bekræftes til Folkeskolens Afgangseksamen. Derudover findes der specifikke krav om optagelse til de forskellige ungdomsuddannelser.

 

Uddannelsesparate elever

Eleverne forestår selv sammen med forældrene tilmelding på www.optagelse.dk., herunder udfyldelse af uddannelsesplan og studievalgsportfolio. Yderligere information kan søges på www.ug.dk, optagelse.dk og ved eVejledningen.

 

Ansøgning på optagelse.dk skal være afsluttet inden 1. marts 2020.

 

Ikke uddannelsesparate elever

Ikke uddannelsesparate elever får hjælp af uddannelsesvejlederen i forbindelse med arbejdet på www.optagelse.dk til:

 

  • at udarbejde en uddannelsesplan
  • at udfylde studievalgsportfolio
  • at sørge for, at uddannelsesplanen underskrives af forældre senest den 1. marts
  • at videresende ansøgningen på www.optagelse.dk til den valgte ungdomsuddannelse, 10. kl. eller anden aktivitet.

Processen sker i samarbejde med forældrene.

 

Venlig hilsen

Jørgen